خدمات آموزشی

اولویت اصلی ما 
رشد شماست...

دبیرستان خواجه نصیر از سال 1370 کار خود را شروع کرده و افتخارات زیادی را در زمینه های علمی و آموزشی کسب کرده است.

کلاس های آنلاین شعبه سه ابتدایی خواجه نصیر


زیبا رضایی

آموزگار پایه سوم یک

جهت ورود به کلاس آنلاین سرکار خانم زیبا رضایی دکمه ورود به کلاس را بزنید تا وارد شوید

مریم شیری

آموزگار پایه چهارم دو

جهت ورود به کلاس آنلاین سرکار خانم مریم شیری دکمه ورود به کلاس را بزنید تا وارد شوید

فریروزه شهبازی

آموزگار پایه سوم دو

جهت ورود به کلاس آنلاین سرکار خانم فیروزه شهبازی دکمه ورود به کلاس را بزنید تا وارد شوید

فاطمه محمدظاهری

آموزگار تخصصی پنجم و ششم

جهت ورود به کلاس آنلاین سرکار خانم فاطمه محمد ظاهری دکمه ورود به کلاس را بزنید تا وارد شوید

سمیرا سنگی

آموزگار پایه چهارم یک

جهت ورود به کلاس آنلاین سرکار خانم سمیرا سنگی دکمه ورود به کلاس را بزنید تا وارد شوید

فائزه افشار

آموزگار تخصصی پنجم و ششم

جهت ورود به کلاس آنلاین سرکار خانم فائزه افشار دکمه ورود به کلاس را بزنید تا وارد شوید

برای دریافت جزئیات بیشتر با کارمندان ما تماس بگیرید

دبیرستان خواجه نصیر از سال 1370 کار خود را شروع کرده و تاکنون افتخارات زیادی را در این زمینه کسب کرده است