توجه به ورزش دانش آموزان از اولویت های اصلی مجتمع خواجه نصیر می باشد .

مجتمع فرهنگی آموزشیخواجه نصیر با توجه به بخش ورزش ، افتخاراتی را در سطح استان و کشور بدست آورده که این در جای خود باعث افتخار مجموعه ما میباشد 

برگزاری مسابقات ورزشی مجتمع فرهنگی آموزشی خواجه نصیردر همه
شعبات بهمراه اهدای جوایز نفیس

مقام قهرمانی در بخش سوارکاری
استعداد یابی

کسب مقام قهرماتی در سطح استان همدان در اولین دوره از استعداد یابی بخش سوارکاری در سال 1394 

مقام اول مسابقات فوتسال
در استان همدان

کسب قهرمانی در مسابقات فوتسال متوسطه دوره اول در استان همدان 

مقام قهرمانی در بخش سوارکاری
استعداد یابی

کسب مقام قهرماتی در سطح استان همدان در اولین دوره از استعداد یابی بخش سوارکاری در سال 1394 

مقام اول مسابقات فوتسال
در استان همدان

کسب قهرمانی در مسابقات فوتسال متوسطه دوره اول در استان همدان 

مقام قهرمانی در بخش سوارکاری
استعداد یابی

کسب مقام قهرماتی در سطح استان همدان در اولین دوره از استعداد یابی بخش سوارکاری در سال 1394 

مقام اول مسابقات فوتسال
در استان همدان

کسب قهرمانی در مسابقات فوتسال متوسطه دوره اول در استان همدان 

مقام قهرمانی در بخش سوارکاری
استعداد یابی

کسب مقام قهرماتی در سطح استان همدان در اولین دوره از استعداد یابی بخش سوارکاری در سال 1394 

مقام اول مسابقات فوتسال
در استان همدان

کسب قهرمانی در مسابقات فوتسال متوسطه دوره اول در استان همدان 

مقام قهرمانی در بخش سوارکاری
استعداد یابی

کسب مقام قهرماتی در سطح استان همدان در اولین دوره از استعداد یابی بخش سوارکاری در سال 1394 

مقام اول مسابقات فوتسال
در استان همدان

کسب قهرمانی در مسابقات فوتسال متوسطه دوره اول در استان همدان 

مقام قهرمانی در بخش سوارکاری
استعداد یابی

کسب مقام قهرماتی در سطح استان همدان در اولین دوره از استعداد یابی بخش سوارکاری در سال 1394 

مقام اول مسابقات فوتسال
در استان همدان

کسب قهرمانی در مسابقات فوتسال متوسطه دوره اول در استان همدان