باشگاه فارغ التحصیلان مجتمع فرهنگی آموزشی خواجه نصیر

مجتمع فرهنگی آموزشی خواجه نصیر دانش آموزان موفقی را وارد دانشگاه های دولتی کرده است که ما این افراد موفق را به شما معرفی میکنیم