برگزاری اردو های علمی تفریحی مجتمع فرهنگی آموزشی خواجه نصیر 

مجتمع فرهنگی آموزشی خواجه نصیر هرساله دانش آموزان خود را به اردو های علمی که جنبه تفریحی دارند خواهد برد که گزارشی از ان را در بخش زیر آماده کرده ایم

برگزاری اردو مجتمع فرهنگی آموزشی خواجه نصیر در همه
شعبات 

اردو ستاره شناسی کویر
یزد

برگزاری اردو ستاره شناسی کویر در شهر یزد با دعوت از دانشگاه یزد 

اردوی زیارتی مشهد مقدس
دوره دوم متوسطه

اردوی زیارتی به شهر مشهد مقدس بهمراه موج های آبی و اماکن تفریحی 

اردو پادگان ابوذر
در استان همدان

برگزاری اردو تفریحی یکروزه در پادگان ابوذر برای دانش آموزان دوره اول متوسطه 

اردو ستاره شناسی کویر
یزد

برگزاری اردو ستاره شناسی کویر در شهر یزد با دعوت از دانشگاه یزد 

اردوی زیارتی مشهد مقدس
دوره دوم متوسطه

اردوی زیارتی به شهر مشهد مقدس بهمراه موج های آبی و اماکن تفریحی 

اردو پادگان ابوذر
در استان همدان

برگزاری اردو تفریحی یکروزه در پادگان ابوذر برای دانش آموزان دوره اول متوسطه 

اردو ستاره شناسی کویر
یزد

برگزاری اردو ستاره شناسی کویر در شهر یزد با دعوت از دانشگاه یزد 

اردو پادگان ابوذر
در استان همدان

برگزاری اردو تفریحی یکروزه در پادگان ابوذر برای دانش آموزان دوره اول متوسطه 

اردوی زیارتی مشهد مقدس
دوره دوم متوسطه

اردوی زیارتی به شهر مشهد مقدس بهمراه موج های آبی و اماکن تفریحی